VOCART Gwarantuje / VOCART Guarantee

(PL) Nasze Referencje potwierdzamy w Akcji : )
(EN) Our references are confirmed in Action : )

(PL) Demo na tej stronie to prezentacja możliwości koncertowych i technicznych VOCART Artists & Events na Imprezy firmowe, urzędowe oraz prywatne.
(EN) Demo on this site is a presentation of concert and stage tech abilities of VOCART Artists & Events group for Corporate, Official & Private Events.

(PL) Pełne Oficjalne Demo VOCART na YouTube (KLIKNIJ TUTAJ)
(EN) Full VOCART’s Official Demo On YouTube (CLICK HERE)

(PL) VOCART gwarantuje poziom wykonania, jaki słychać i widać w prezentacji demo.
(EN) VOCART guarantee level of performance that You hear and see in the demo presentation.

(PL) Gwarancja Autentyczności i Jakości Wykonania VOCART
(EN) Guarantee Of Authenticity & Quality Of VOCART’s Performance

(PL) Materiał demonstracyjny zawiera dźwięk i obraz prezentujący autentyczny poziom wykonania utworu oraz usług technicznych, jaki VOCART gwarantuje podczas realizacji usług na każdym Wydarzeniu z naszym udziałem na Scenie i przy użyciu naszej techniki scenicznej. VOCART nie używa playbacku i nie oszukuje Publiczności w żaden inny sposób. Gwarantujemy wykonanie każdego utworu z repertuaru koncertowego VOCART na podobnym poziomie, nawet jeśli nie ma go w naszych zbiorach demo.
(EN) Demo contains of sound and video presenting authentic level of performance an stage-tech services, that VOCART guarantee during realization of services on every Event with Our participation on the Stage & with use of Our own stage-tech. VOCART never use playback and never cheat on the Audience in other ways. We guarantee performance of every song from the VOCART’s concert repertoire on the similar level, even if it’s absent on Our demo collection.

(PL) Gwarancja Efektu Scenicznego VOCART
(EN) Guarantee Of VOCART’s Stage Effect

(PL) Demo prezentuje licencjonowane aranżacje muzyczne, które VOCART oferuje w repertuarze koncertowym wykonywanym na żywo zarówno w wersji VOCART COVER DUO Live Act & DJ (Duet Wokalny & DJ), jak i w wersji VOCART COVER BAND & DJ (Pełny Skład 100% Na Żywo 6-8 osób). Gwarantujemy, że efekt sceniczny obu wersji (brzmienie i technika) jest do siebie zbliżony i jest zbliżony jakością wykonania do oryginału utworu. W repertuarze koncertowym VOCART znajduje się około 900 utworów możliwych do wykonania na żywo – uzupełnia je ponad 50.000 oryginalnych utworów w płytotece DJ’a oraz Konferansjer.
(EN) Demo presents licensed musical arrangements, which VOCART offer in live concert repertoire of both versions: VOCART COVER DUO Live Act & DJ (Vocal Duo & DJ) & VOCART COVER BAND & DJ (Full Composition Of Band 100% Live 6-8 persons). VOCART guarantee, that stage effect of both versions (sound & stage-tech) is similar to each other and is similar to the song’s original. VOCART’s concert repertoire consists of over 900 songs possible to be performed live – these are complemented by over 50.000 original songs in DJ’s repertoire and Host/Announcer.

(PL) Gwarancja Bezpieczeństwa i Legalności Usług VOCART
(EN) Guarantee Of Safety & Legality Of VOCART’s Services

(PL) VOCART oferuje w 100% legalne usługi na Wydarzenia – nasze portfolio to około 1.000 udanych Wydarzeń od 2008 roku. Oferujemy licencjonowane show muzyczne oraz legalnie kontraktowany skład profesjonalistów i atestowaną technikę sceniczną, opartą o bezpieczny i oryginalny sprzęt renomowanych producentów. Każda z naszych usług dostarczana jest na podstawie pisemnej umowy, z realizacją techniczną oraz z usługami event plannera / managera wspierającymi Organizatora w przygotowaniach i w realizacji Wydarzenia. Gwarantujemy także wysoki poziom komunikacji z Organizatorem i staranność w dokonywaniu ustaleń przygotowawczych.
(EN) VOCART offers 100% legal services for Events – Our portfolio consists of about 1.000 successful Events from year 2008. We offer licensed musical show and legally contracted composition of professionals with attested stage-tech based on safe & original gear from renowned producers. Every each of Our services comes with written agreement, technical realization and services of event planner & manager, helping with preparations and realization of Event. VOCART also guarantee high level of communication with Organizer and diligence during preparatory arrangements.

(PL) VOCART to świeża jakość na Scenie Cover i unikalne propozycje muzycznego show na Wydarzenia.
(EN) VOCART brings fresh quality on Cover Stage & unique music show propositions for Events.

(PL) VOCART w 2008 roku wprowadził na rynek usług muzycznych unikalną usługę Koncertowego Live Act (Duet Wokalny & DJ & Opcjonalne Instrumenty), która w całości zastępuje występy pełnych składów cover w adekwatnych budżetach, prezentując znakomity efekt oraz koncertową atmosferę na małych i wielkich Scenach. Jest to unikalna na rynku muzyki cover propozycja muzycznego show ze specjalnie zaprojektowaną własną techniką, z którą występujemy w Polsce i w Europie ponad 60-70 razy w roku. Według naszej wiedzy VOCART oferuje najbardziej rozbudowaną, kompleksową i najlepiej przygotowaną ofertę Live Act na polskim rynku, której efekt wykorzystano setki razy między innymi na Oficjalnych Wydarzeniach wiodących polskich, europejskich i światowych marek oraz na imprezach prywatnych – rozmach i udokumentowana liczba występów VOCART Live Act Show, sprawia, że jesteśmy jedną z najatrakcyjniejszych marek cover w Polsce, a także atrakcyjną konkurencją dla wykonawców na rynku usług muzycznych w Europie. Oferujemy także wiele innych propozycji na Wydarzenia w stałym składzie osobowym.
(EN) In 2008 VOCART introduced unique service of Concert Live Act (Vocal Duo & DJ & Optional Instruments), which fully replaces in all its effect performances of full cover bands in adequate budgets, presenting great effect and concert atmosphere on small and big Stages. It’s a unique proposition on cover music market with specially designed own stage-tech, that we perform in Poland & Europe over 60-70 timers a year. To the best of Our knowledge VOCART offers the most expanded, comprehensive and prepared Live Act Offer on polish market, which effect has been used hundreds of times inter alia on Official Events of leading Polish, European and World Companies or private parties – power and documented number of performances of VOCART Live Act Show makes VOCART one of the most attractive cover brands in Poland, and attractive competition to performers on European cover market. VOCART offer many more propositions for Events in stable composition of Artists.

KONTAKT / CONTACT
Piotr Kulbicki / +48 506 143 132 / vocart@vocart.eu
VOCART Facebook
VOCART Instagram